Home > Results > >indore police results

>indore police results

>

dza

jksy uEcj

jksy uEcj
mEehnokj dk uke
tkfr @oxZ
vkosfnr in
iq:”k @efgyk
1
130007
jkds’k firk txUukFk dVkfj;k
ST
GD
M
2
130009
jktw firk lejFk e.MyksbZ
ST
GD
M
3
130055
vk’kh”k dqekj firk galyky okM+hok
ST
GD
M
4
130091
fpUru flag firk bUnjflag nsoM+k
ST
GD
M
5
130099
HkwisUnz firk fljir eLdksys
ST
GD
M
6
130130
cyjke firk x.kir
ST
GD
M
7
130145
izseflag firk lwek Mkeksj
ST
GD
M
8
130171
xaxkjke firk ydfM+;k lkiY;k
ST
GD
M
9
130178
ek;kjke firk pSuflag pkSgku
ST
GD
M
10
130201
ohjsUnz firk xksjh’kadj ;qous
ST
GD
M
11
130264
jkds’k firk ‘ksj flag
ST
GD
M
12
130317
vyds’k firk tykyflag Hkqfj;k
ST
GD
M
13
130322
flypanz firk jruyky dq’kjke
ST
GD
M
14
130336
f’kok firk x.sk’ izlkn xksM
ST
GD
M
15
130372
vtZqu firk l[kkjke MksMoky
ST
GD
M
16
130390
bUnyflasg firk dkseyflag bous
ST
GD
M
17
130460
y{e.k firk psuflag eksgfu;ka
ST
GD
M
18
130486
:is’k firk lq’khy xjoky
ST
GD
M
19
130618
fparkjke firk xksfoUnflag pkSgku
ST
GD
M
20
130692
vfuy firk vkiflag fdjkM+s
ST
GD
M
21
130726
jked`”.k firk ghjkyky
ST
GD
M
22
130764
lUrks”k firk y{e.k frjxke
ST
GD
M
23
130787
lanhi firk dqaojflag
ST
GD
M
24
130820
cyjke firk yknwflag
ST
GD
M
25
130882
iou firk vukjflag
ST
GD
M
26
130897
vkds’k firk ykyflag lqY;k
ST
GD
M
27
130921
 ‘kksHkkjke firk ineflag  pkSgku
ST
GD
M
28
130951
izdk’k firk iwueflag pkSgku
ST
GD
M
29
130964
egs’k firk foØeflag jkor
ST
GD
M
30
130990
ljnkjflag firk esgrkcflag c?ksy
ST
GD
M
31
131027
fot; firk lk;flax Hkkejs
ST
GD
M
32
131047
lksgu firk lq[kjke lyksfV;k
ST
GD
M
33
131094
dqynhi firk cychjflag ejkoh
ST
GD
M
34
131189
xksiky firk xokfj;k fuxaoky
ST
GD
M
35
131230
jkgqy firk eksgCcrflag lksyadh
ST
GD
M
36
131255
v’kksd firk uUnyky ijLrs
ST
GD
M
37
131303
fnyhi flag firk ekuflag c?ksy
ST
GD
M
38
131358
yk[ku firk ?ku’;ke dksgyh
ST
GD
M
39
131391
eqds’k firk  vadqj cV~Vh
ST
GD
M
40
131455
lqjs’k firk lqUnjflag ijLrs
ST
GD
M
41
131468
izHkq firk ukgjflag Mkej
ST
GD
M
42
131490
lquhy firk ukFkwjke fuukek
ST
GD
M
43
131500
lksgu firk fd’kksjhyky eksjs
ST
GD
M
44
131576
eksgCcrflag firk :ekyflag lksyadh
ST
GD
M
45
131710
cPpw flaag firk lqHkk”k flag Bkdqj
ST
GD
M
46
131715
fot; firk iwue flag lksyadh
ST
GD
M
47
131752
lathr dqekj firk jktHkku vkfnoklh
ST
GD
M
48
131806
foØe firk dsfj;k eq>kYnk
ST
GD
M
49
131848
izdk’k firk xCcwyky ijekj
ST
GD
M
50
131850
exuflag firk ld:flag MqMos
ST
GD
M
51
131881
jkds’k firk t;jke Hkykoh
ST
GD
M
52
131898
cCyw firk ckyfd’ku ussojrh
ST
GD
M
53
131924
jes’k firk ckcq /kqosZ
ST
GD
M
54
131958
larks”k dqekj firk /kUukyky oekZ
ST
GD
M
55
131959
jktsUnz flg firk Hkxrflg pkSgku
ST
GD
M
56
131972
fodkl firk deyflg cNkfu;k
ST
GD
M
57
131976
vjfoan flg firk jkefeyu flg ejkoh
ST
GD
M
58
131983
fouhr firk tokuflg lsaxj
ST
GD
M
59
132021
fnyhi firk txUukFk Mkoj
ST
GD
M
60
132028
mPNeflag firk tqjflag dys’k
ST
GD
M
61
132035
izseflag firk Hkk;flag Hkkcksj
ST
GD
M
62
132066
egs’k firk lksuwyky /kqcsZ
ST
GD
M
63
132132
dfoUnz dqekj firk ‘ksjflg ijLrs
ST
GD
M
64
132160
cyohj flg firk f’koyky [kjhr;k
ST
GD
M
65
132252
ukjk;.k flg firk uqjfy;k xqFkfjxk
ST
GD
M
66
132275
dkywflg firk ‘kkafryky dVkjk
ST
GD
M
67
430001
lkses’oj firk eaxyflag c?ksy
ST
GD
M
68
430004
uoyflag firk ds’kjflag eks;Z
ST
GD
M
69
430006
euh”k firk lqjflag ckefu;k
ST
GD
M
70
430007
fjrs’k firk ‘kkafryky lksyadh
ST
GD
M
71
430010
egsUnzflag firk ueZnkflag Bkdqj
ST
GD
M
72
430041
ohjsUnzflag firk egsUnzflag e.MyksbZ
ST
GD
M
73
430108
vuhy firk tkeflag Hkaoj
ST
GD
M
74
430109
eksgu firk lq[kjke ijekj
ST
GD
M
75
430174
deyflag firk ekaxhyky pkSgku
ST
GD
M
76
430179
Hks:flag firk banjflag xsgyksr
ST
GD
M
77
430189
‘kSysUnz firk Jhjke e.MyksbZ
ST
GD
M
78
430203
eqds’k firk pSuflag ck:M+
ST
GD
M
79
430225
eqds’k firk cksanjflag e.MyksbZ
ST
GD
M
80
430243
ukFkw firk y{e.kflag tkeksn
ST
GD
M
81
430246
y{e.k firk banjflag pkSgk
ST
GD
M
82
430263
bUnjflag firk ut: vukjs
ST
GD
M
83
430265
fodzeflag firk Lo0 Jh ekWaxw eq>kYnk
ST
GD
M
84
430266
dSyk’k firk lwjflag pkSgku
ST
GD
M
85
430275
 ‘kadj firk Mksaxjflag c?ksy
ST
GD
M
86
430302
lR;sUnz firk ohjflag ckefu;k
ST
GD
M
87
430318
jktw firk Jh vkSadkj vkSlkjh
ST
GD
M
88
430338
fnus’k firk l[kkjke pkSgku
ST
GD
M
89
430459
nn~nwflag firk izrkiflag dusy
ST
GD
M
90
430460
ckcqyky firk jkepUnz Mkoj
ST
GD
M
91
430472
l[kkjke firk :[kfM+;k eqosy
ST
GD
M
92
430517
deys’k firk foJke c?ksy
ST
GD
M
93
430527
tkxjflag firk n’kjFkflag fuxoky
ST
GD
M
94
430554
 /kesUnz firk y{ehukjk;.k /kqosZ
ST
GD
M
95
430625
jktdqekj firk :[kfM+;k ekssgjs
ST
GD
M
96
430626
 ‘kSysUnz firk ukuqjke teZu
ST
GD
M
97
430630
f’ko’kadj firk dUgS;kyky th xkoM+
ST
GD
M
98
430635
uxjflag firk :iflag Mkoj
ST
GD
M
99
430688
ijir firk [kseflag tejk
ST
GD
M
100
430727
fot;flag firk rqylhjke e.MyksbZ
ST
GD
M
101
430784
jktq firk dkyqflag eks;Z
ST
GD
M
102
430893
nhid firk /kuflg Bkdqj
ST
GD
M
103
430936
fojsUnz firk izrkiflag c?ksy
ST
GD
M
104
430983
ftrsUnz firk vejflg ujxkos
ST
GD
M
105
431013
lhrkjke firk ukudk eksjh
ST
GD
M
106
431023
txnh’k firk exuflag c?ksy
ST
GD
M
107
431025
lat; firk xqykcflag eksjh
ST
GD
M
108
431040
fot; firk lq[kjke ijekj
ST
GD
M
109
431066
ekaxhyky firk xqykcflag esgM+k
ST
GD
M
110
431121
iou firk nfj;koflg fxjoky
ST
GD
M
111
431156
jkds’k firk ds’kfj;k fxjoky
ST
GD
M
112
431302
jktqflg firk lkyeflg jkor
ST
GD
M
113
431303
egaUnz flg firk ewyflg Mkoj
ST
GD
M
114
431413
fodze firk xqykcflag fMaMksj
ST
GD
M
115
530006
nhid@Lo- Hkxokuflg Hkqfj;k
ST
GD
M
116
530209
nqysflg@dkyqflag Mkoj
ST
GD
M
117
530231
deyfalg@efM+;k nsoy
ST
GD
M
118
530247
egs’k@fnyhiflag pkSgku
ST
GD
M
119
530265
fnus’k@jruflag paxksM+
ST
GD
M
120
530266
eqds’k dqekj@Fkkuflag paxksM+
ST
GD
M
121
530284
/kuflag@jkefalg olqfu;k
ST
GD
M
122
530315
izdk’k@efM+;k flaxkM+
ST
GD
M
123
530331
‘kSrkuey@Hks:falg Hkqfj;k
ST
GD
M
124
530349
fnus’k@lkseyk uyok;k
ST
GD
M
125
530362
vxjflag@feBqflag rksej
ST
GD
M
126
530383
iz/kku@uank esM+k
ST
GD
M
127
530385
nqysflag@isek ipk;k
ST
GD
M
128
530476
tkeflag@dkfu;k Hkqfj;k
ST
GD
M
129
530564
euksgjflag@’kadjflag ckfj;k
ST
GD
M
130
530616
rksyflag@ikaxyk fuukek
ST
GD
M
131
530650
iquepan@fnrk Fkkunkj
ST
GD
M
132
5300016
izseflag@ohjflag xkeM
ST
GD
M
133
5300096
[kqjcku@jrqfM;k rksej
ST
GD
M
134
5300135
fdluflag@ukFkqflag ipk;k
ST
GD
M
135
5300151
equflag@cyq esM+k
ST
GD
M
136
5300157
t;iky@Hks:yky ijekj
ST
GD
M
137
5300162
rksQku@uhepan Hkqfj;k
ST
GD
M
138
5300163
osLrk@Nxu jkor
ST
GD
M
139
5300169
peflag@/kufd;k ekoh
ST
GD
M
140
630007
czEgkuan firk I;kjsyky pkSgku
ST
GD
M
141
630019
vfuy firk fg:flag jkor
ST
GD
M
142
630020
pUnjflag firk jkf/k;k fuxoky
ST
GD
M
143
630028
ja.kthr firk [kseflag lksyadh
ST
GD
M
144
630041
Hkheflag firk x.kir jkor
ST
GD
M
145
630042
lqjflag firk jk/kq elkfu;k
ST
GD
M
146
630045
ekyflag firk n’kfj;k Hkkofj;k
ST
GD
M
147
630154
jktsUnz flaag firk ‘kadj flag rkSej
ST
GD
M
148
630187
jkds’k firk osLrk jkor
ST
GD
M
149
630194
xkSjoflag firk mn;flag fHk.Ms
ST
GD
M
150
630200
Kkuflag firk /kuflag fHk.Ms
ST
GD
M
151
630218
lksgu firk ykyth uyok;k
ST
GD
M
152
630260
lkyeflag firk tqokuflaag eqtkYnk
ST
GD
M
153
630268
fxynkjflag firk dkyqflag Mkoj
ST
GD
M
154
630272
izseflaag firk lqekfj;k pkSaxM
ST
GD
M
155
630285
dneflag firk vUrjflag jkor
ST
GD
M
156
630331
Hkk;k firk yheflag eqoSy
ST
GD
M
157
630360
txnh’k firk y{e.kflag iVsy
ST
GD
M
158
630371
;ksxsUnz firk jk/kqflag Mkoj
ST
GD
M
159
630422
cqjflag firk dneflag eks;Z
ST
GD
M
160
630431
fojsUnz firk xaHkhjflag
ST
GD
M
161
630467
lqfuy firk xqyflag ekoh
ST
GD
M
162
630476
/kqyflag firk [kqeyk [kjr
ST
GD
M
163
630477
lqjsUnz firk txrflag tejk
ST
GD
M
164
630512
eqds’k firk dq’kkflag pkSgku
ST
GD
M
165
630550
xksiky firk Qnyk vksgfj;k
ST
GD
M
166
630563
fodzeflag firk dqojflag jkor
ST
GD
M
167
630570
fnyhi firk jruflag eks;Z
ST
GD
M
168
630606
dfo’kpUnz firk jes’kpUnz ckjsyk
ST
GD
M
169
630697
j?kqukFkflag firk cq/ksflag lksyadh
ST
GD
M
170
630700
fldnkjflag firk izrkiflag pkSSgku
ST
GD
M
171
630715
ckcwyky firk ‘kdjflag c?ksy
ST
GD
M
172
630739
ykyflag firk lsaxyflag rksej
ST
GD
M
173
630742
ykyflag firk useth rksej
ST
GD
M
174
630749
bZ’ojflag firk eqdkeflag pkSgku
ST
GD
M
175
630751
tqokuflag firk vkteflag elkfu;k
ST
GD
M
176
630784
eqdkeflag firk pUnjflag fHk.Ms
ST
GD
M
177
630787
jkts’k firk Qrsflag dus’k
ST
GD
M
178
630789
cyjke firk lqjflag jkor
ST
GD
M
179
630795
fnyhi flag firk xksfV;k vksgkfj;k
ST
GD
M
180
630807
c`tsUnz firk gUlqyky ckjsyk
ST
GD
M
181
630831
Kkuflaag firk osLrk tejk
ST
GD
M
182
630840
eqds’k firk nknqflag
ST
GD
M
183
630848
jk/ks’;ke firk cksnjflag lksyadh
ST
GD
M
184
630978
jktk firk eukst flaxkj
ST
GD
M
185
631002
zizseflag firk ukuflag Mkeksj
ST
GD
M
186
631033
ftrsUnz firk enuyky ckefu;k
ST
GD
M
187
631126
;kefalg firk  nsohflag mbZds
ST
GD
M
188
631161
fnrqfalg firk lsefy;k rksej
ST
GD
M
189
631223
jes’k firk Nxuflag vykok
ST
GD
M
190
631271
ftrsUnzfalg firk uoyflag fdjkM+
ST
GD
M
191
631285
Hkkjrflag firk dsjefalg  dus’k
ST
GD
M
192
631372
eqds’k firk rksyflag vefy;kj
ST
GD
M
193
631388
osjflag firk gefja;k dys’k
ST
GD
M
194
730015
fnus’k firk ljnkj vk;Z
ST
GD
M
195
730019
‘kkafryky firk eqjkj xksjs
ST
GD
M
196
730042
lrh’k firk nsojke e.MyksbZ
ST
GD
M
197
730047
fnid dqekj firk tykyflag vykos
ST
GD
M
198
730051
‘kadj firk fclu j.knk
ST
GD
M
199
730057
:iflag firk jkeflag okLdys
ST
GD
M

mEehnokj dk uke

tkfr @oxZ

vkosfnr in

iq:”k @efgyk
1

130007

jkds’k firk txUukFk dVkfj;k

ST

GD

M
2

130009

jktw firk lejFk e.MyksbZ

ST

GD

M
3

130055

vk’kh”k dqekj firk galyky okM+hok

ST

GD

M
4

130091

fpUru flag firk bUnjflag nsoM+k

ST

GD

M
5

130099

HkwisUnz firk fljir eLdksys

ST

GD

M
6

130130

cyjke firk x.kir

ST

GD

M
7

130145

izseflag firk lwek Mkeksj

ST

GD

M
8

130171

xaxkjke firk ydfM+;k lkiY;k

ST

GD

M
9

130178

ek;kjke firk pSuflag pkSgku

ST

GD

M
10

130201

ohjsUnz firk xksjh’kadj ;qous

ST

GD

M
11

130264

jkds’k firk ‘ksj flag

ST

GD

M
12

130317

vyds’k firk tykyflag Hkqfj;k

ST

GD

M
13

130322

flypanz firk jruyky dq’kjke

ST

GD

M
14

130336

f’kok firk x.sk’ izlkn xksM

ST

GD

M
15

130372

vtZqu firk l[kkjke MksMoky

ST

GD

M
16

130390

bUnyflasg firk dkseyflag bous

ST

GD

M
17

130460

y{e.k firk psuflag eksgfu;ka

ST

GD

M
18

130486

:is’k firk lq’khy xjoky

ST

GD

M
19

130618

fparkjke firk xksfoUnflag pkSgku

ST

GD

M
20

130692

vfuy firk vkiflag fdjkM+s

ST

GD

M
21

130726

jked`”.k firk ghjkyky

ST

GD

M
22

130764

lUrks”k firk y{e.k frjxke

ST

GD

M
23

130787

lanhi firk dqaojflag

ST

GD

M
24

130820

cyjke firk yknwflag

ST

GD

M
25

130882

iou firk vukjflag

ST

GD

M
26

130897

vkds’k firk ykyflag lqY;k

ST

GD

M
27

130921

‘kksHkkjke firk ineflag pkSgku

ST

GD

M
28

130951

izdk’k firk iwueflag pkSgku

ST

GD

M
29

130964

egs’k firk foØeflag jkor

ST

GD

M
30

130990

ljnkjflag firk esgrkcflag c?ksy

ST

GD

M
31

131027

fot; firk lk;flax Hkkejs

ST

GD

M
32

131047

lksgu firk lq[kjke lyksfV;k

ST

GD

M
33

131094

dqynhi firk cychjflag ejkoh

ST

GD

M
34

131189

xksiky firk xokfj;k fuxaoky

ST

GD

M
35

131230

jkgqy firk eksgCcrflag lksyadh

ST

GD

M
36

131255

v’kksd firk uUnyky ijLrs

ST

GD

M
37

131303

fnyhi flag firk ekuflag c?ksy

ST

GD

M
38

131358

yk[ku firk ?ku’;ke dksgyh

ST

GD

M
39

131391

eqds’k firk vadqj cV~Vh

ST

GD

M
40

131455

lqjs’k firk lqUnjflag ijLrs

ST

GD

M
41

131468

izHkq firk ukgjflag Mkej

ST

GD

M
42

131490

lquhy firk ukFkwjke fuukek

ST

GD

M
43

131500

lksgu firk fd’kksjhyky eksjs

ST

GD

M
44

131576

eksgCcrflag firk :ekyflag lksyadh

ST

GD

M
45

131710

cPpw flaag firk lqHkk”k flag Bkdqj

ST

GD

M
46

131715

fot; firk iwue flag lksyadh

ST

GD

M
47

131752

lathr dqekj firk jktHkku vkfnoklh

ST

GD

M
48

131806

foØe firk dsfj;k eq>kYnk

ST

GD

M
49

131848

izdk’k firk xCcwyky ijekj

ST

GD

M
50

131850

exuflag firk ld:flag MqMos

ST

GD

M
51

131881

jkds’k firk t;jke Hkykoh

ST

GD

M
52

131898

cCyw firk ckyfd’ku ussojrh

ST

GD

M
53

131924

jes’k firk ckcq /kqosZ

ST

GD

M
54

131958

larks”k dqekj firk /kUukyky oekZ

ST

GD

M
55

131959

jktsUnz flg firk Hkxrflg pkSgku

ST

GD

M
56

131972

fodkl firk deyflg cNkfu;k

ST

GD

M
57

131976

vjfoan flg firk jkefeyu flg ejkoh

ST

GD

M
58

131983

fouhr firk tokuflg lsaxj

ST

GD

M
59

132021

fnyhi firk txUukFk Mkoj

ST

GD

M
60

132028

mPNeflag firk tqjflag dys’k

ST

GD

M
61

132035

izseflag firk Hkk;flag Hkkcksj

ST

GD

M
62

132066

egs’k firk lksuwyky /kqcsZ

ST

GD

M
63

132132

dfoUnz dqekj firk ‘ksjflg ijLrs

ST

GD

M
64

132160

cyohj flg firk f’koyky [kjhr;k

ST

GD

M
65

132252

ukjk;.k flg firk uqjfy;k xqFkfjxk

ST

GD

M
66

132275

dkywflg firk ‘kkafryky dVkjk

ST

GD

M
67

430001

lkses’oj firk eaxyflag c?ksy

ST

GD

M
68

430004

uoyflag firk ds’kjflag eks;Z

ST

GD

M
69

430006

euh”k firk lqjflag ckefu;k

ST

GD

M
70

430007

fjrs’k firk ‘kkafryky lksyadh

ST

GD

M
71

430010

egsUnzflag firk ueZnkflag Bkdqj

ST

GD

M
72

430041

ohjsUnzflag firk egsUnzflag e.MyksbZ

ST

GD

M
73

430108

vuhy firk tkeflag Hkaoj

ST

GD

M
74

430109

eksgu firk lq[kjke ijekj

ST

GD

M
75

430174

deyflag firk ekaxhyky pkSgku

ST

GD

M
76

430179

Hks:flag firk banjflag xsgyksr

ST

GD

M
77

430189

‘kSysUnz firk Jhjke e.MyksbZ

ST

GD

M
78

430203

eqds’k firk pSuflag ck:M+

ST

GD

M
79

430225

eqds’k firk cksanjflag e.MyksbZ

ST

GD

M
80

430243

ukFkw firk y{e.kflag tkeksn

ST

GD

M
81

430246

y{e.k firk banjflag pkSgk

ST

GD

M
82

430263

bUnjflag firk ut: vukjs

ST

GD

M
83

430265

fodzeflag firk Lo0 Jh ekWaxw eq>kYnk

ST

GD

M
84

430266

dSyk’k firk lwjflag pkSgku

ST

GD

M
85

430275

‘kadj firk Mksaxjflag c?ksy

ST

GD

M
86

430302

lR;sUnz firk ohjflag ckefu;k

ST

GD

M
87

430318

jktw firk Jh vkSadkj vkSlkjh

ST

GD

M
88

430338

fnus’k firk l[kkjke pkSgku

ST

GD

M
89

430459

nn~nwflag firk izrkiflag dusy

ST

GD

M
90

430460

ckcqyky firk jkepUnz Mkoj

ST

GD

M
91

430472

l[kkjke firk :[kfM+;k eqosy

ST

GD

M
92

430517

deys’k firk foJke c?ksy

ST

GD

M
93

430527

tkxjflag firk n’kjFkflag fuxoky

ST

GD

M
94

430554

/kesUnz firk y{ehukjk;.k /kqosZ

ST

GD

M
95

430625

jktdqekj firk :[kfM+;k ekssgjs

ST

GD

M
96

430626

‘kSysUnz firk ukuqjke teZu

ST

GD

M
97

430630

f’ko’kadj firk dUgS;kyky th xkoM+

ST

GD

M
98

430635

uxjflag firk :iflag Mkoj

ST

GD

M
99

430688

ijir firk [kseflag tejk

ST

GD

M
100

430727

fot;flag firk rqylhjke e.MyksbZ

ST

GD

M
101

430784

jktq firk dkyqflag eks;Z

ST

GD

M
102

430893

nhid firk /kuflg Bkdqj

ST

GD

M
103

430936

fojsUnz firk izrkiflag c?ksy

ST

GD

M
104

430983

ftrsUnz firk vejflg ujxkos

ST

GD

M
105

431013

lhrkjke firk ukudk eksjh

ST

GD

M
106

431023

txnh’k firk exuflag c?ksy

ST

GD

M
107

431025

lat; firk xqykcflag eksjh

ST

GD

M
108

431040

fot; firk lq[kjke ijekj

ST

GD

M
109

431066

ekaxhyky firk xqykcflag esgM+k

ST

GD

M
110

431121

iou firk nfj;koflg fxjoky

ST

GD

M
111

431156

jkds’k firk ds’kfj;k fxjoky

ST

GD

M
112

431302

jktqflg firk lkyeflg jkor

ST

GD

M
113

431303

egaUnz flg firk ewyflg Mkoj

ST

GD

M
114

431413

fodze firk xqykcflag fMaMksj

ST

GD

M
115

530006

nhid@Lo- Hkxokuflg Hkqfj;k

ST

GD

M
116

530209

nqysflg@dkyqflag Mkoj

ST

GD

M
117

530231

deyfalg@efM+;k nsoy

ST

GD

M
118

530247

egs’k@fnyhiflag pkSgku

ST

GD

M
119

530265

fnus’k@jruflag paxksM+

ST

GD

M
120

530266

eqds’k dqekj@Fkkuflag paxksM+

ST

GD

M
121

530284

/kuflag@jkefalg olqfu;k

ST

GD

M
122

530315

izdk’k@efM+;k flaxkM+

ST

GD

M
123

530331

‘kSrkuey@Hks:falg Hkqfj;k

ST

GD

M
124

530349

fnus’k@lkseyk uyok;k

ST

GD

M
125

530362

vxjflag@feBqflag rksej

ST

GD

M
126

530383

iz/kku@uank esM+k

ST

GD

M
127

530385

nqysflag@isek ipk;k

ST

GD

M
128

530476

tkeflag@dkfu;k Hkqfj;k

ST

GD

M
129

530564

euksgjflag@’kadjflag ckfj;k

ST

GD

M
130

530616

rksyflag@ikaxyk fuukek

ST

GD

M
131

530650

iquepan@fnrk Fkkunkj

ST

GD

M
132

5300016

izseflag@ohjflag xkeM

ST

GD

M
133

5300096

[kqjcku@jrqfM;k rksej

ST

GD

M
134

5300135

fdluflag@ukFkqflag ipk;k

ST

GD

M
135

5300151

equflag@cyq esM+k

ST

GD

M
136

5300157

t;iky@Hks:yky ijekj

ST

GD

M
137

5300162

rksQku@uhepan Hkqfj;k

ST

GD

M
138

5300163

osLrk@Nxu jkor

ST

GD

M
139

5300169

peflag@/kufd;k ekoh

ST

GD

M
140

630007

czEgkuan firk I;kjsyky pkSgku

ST

GD

M
141

630019

vfuy firk fg:flag jkor

ST

GD

M
142

630020

pUnjflag firk jkf/k;k fuxoky

ST

GD

M
143

630028

ja.kthr firk [kseflag lksyadh

ST

GD

M
144

630041

Hkheflag firk x.kir jkor

ST

GD

M
145

630042

lqjflag firk jk/kq elkfu;k

ST

GD

M
146

630045

ekyflag firk n’kfj;k Hkkofj;k

ST

GD

M
147

630154

jktsUnz flaag firk ‘kadj flag rkSej

ST

GD

M
148

630187

jkds’k firk osLrk jkor

ST

GD

M
149

630194

xkSjoflag firk mn;flag fHk.Ms

ST

GD

M
150

630200

Kkuflag firk /kuflag fHk.Ms

ST

GD

M
151

630218

lksgu firk ykyth uyok;k

ST

GD

M
152

630260

lkyeflag firk tqokuflaag eqtkYnk

ST

GD

M
153

630268

fxynkjflag firk dkyqflag Mkoj

ST

GD

M
154

630272

izseflaag firk lqekfj;k pkSaxM

ST

GD

M
155

630285

dneflag firk vUrjflag jkor

ST

GD

M
156

630331

Hkk;k firk yheflag eqoSy

ST

GD

M
157

630360

txnh’k firk y{e.kflag iVsy

ST

GD

M
158

630371

;ksxsUnz firk jk/kqflag Mkoj

ST

GD

M
159

630422

cqjflag firk dneflag eks;Z

ST

GD

M
160

630431

fojsUnz firk xaHkhjflag

ST

GD

M
161

630467

lqfuy firk xqyflag ekoh

ST

GD

M
162

630476

/kqyflag firk [kqeyk [kjr

ST

GD

M
163

630477

lqjsUnz firk txrflag tejk

ST

GD

M
164

630512

eqds’k firk dq’kkflag pkSgku

ST

GD

M
165

630550

xksiky firk Qnyk vksgfj;k

ST

GD

M
166

630563

fodzeflag firk dqojflag jkor

ST

GD

M
167

630570

fnyhi firk jruflag eks;Z

ST

GD

M
168

630606

dfo’kpUnz firk jes’kpUnz ckjsyk

ST

GD

M
169

630697

j?kqukFkflag firk cq/ksflag lksyadh

ST

GD

M
170

630700

fldnkjflag firk izrkiflag pkSSgku

ST

GD

M
171

630715

ckcwyky firk ‘kdjflag c?ksy

ST

GD

M
172

630739

ykyflag firk lsaxyflag rksej

ST

GD

M
173

630742

ykyflag firk useth rksej

ST

GD

M
174

630749

bZ’ojflag firk eqdkeflag pkSgku

ST

GD

M
175

630751

tqokuflag firk vkteflag elkfu;k

ST

GD

M
176

630784

eqdkeflag firk pUnjflag fHk.Ms

ST

GD

M
177

630787

jkts’k firk Qrsflag dus’k

ST

GD

M
178

630789

cyjke firk lqjflag jkor

ST

GD

M
179

630795

fnyhi flag firk xksfV;k vksgkfj;k

ST

GD

M
180

630807

c`tsUnz firk gUlqyky ckjsyk

ST

GD

M
181

630831

Kkuflaag firk osLrk tejk

ST

GD

M
182

630840

eqds’k firk nknqflag

ST

GD

M
183

630848

jk/ks’;ke firk cksnjflag lksyadh

ST

GD

M
184

630978

jktk firk eukst flaxkj

ST

GD

M
185

631002

zizseflag firk ukuflag Mkeksj

ST

GD

M
186

631033

ftrsUnz firk enuyky ckefu;k

ST

GD

M
187

631126

;kefalg firk nsohflag mbZds

ST

GD

M
188

631161

fnrqfalg firk lsefy;k rksej

ST

GD

M
189

631223

jes’k firk Nxuflag vykok

ST

GD

M
190

631271

ftrsUnzfalg firk uoyflag fdjkM+

ST

GD

M
191

631285

Hkkjrflag firk dsjefalg dus’k

ST

GD

M
192

631372

eqds’k firk rksyflag vefy;kj

ST

GD

M
193

631388

osjflag firk gefja;k dys’k

ST

GD

M
194

730015

fnus’k firk ljnkj vk;Z

ST

GD

M
195

730019

‘kkafryky firk eqjkj xksjs

ST

GD

M
196

730042

lrh’k firk nsojke e.MyksbZ

ST

GD

M
197

730047

fnid dqekj firk tykyflag vykos

ST

GD

M
198

730051

‘kadj firk fclu j.knk

ST

GD

M
199

730057

:iflag firk jkeflag okLdys

ST

GD

M

Advertisements
Categories: Results
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: